09.00 “ไทย-ภูฏาน” หารือความเป็นไปได้ในการจัดทำความตกลง PTA หวังดันมูลค่าการค้าสองฝ่ายขยายตัว 120 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2568