00:39 Tin tức


16:35 Nữ Tu trong Giáo Hội


26:17 Gương chứng nhân 

---

Send in a voice message: https://anchor.fm/vaticannews-vi/message
Support this podcast: https://anchor.fm/vaticannews-vi/support