The Blue Flowers Podcast Episodes

Written by Raymond Queneau

1 Episode - 232 pages - ★★★★ - 974 ratings

Courses Education Language Learning


Deutsch – warum nicht? Серија 4 | Учење германски | Deutsche Welle artwork

Лекција 25 - The Blue Flowers

Deutsch – warum nicht? Серија 4 | Учење германски | Deutsche Welle - Macedonian - April 10, 2007 14:21 - 13 minutes
Андреас ги заврши студиите и е подготвен да го почне истражувањето за неговиот прв напис. Истражувањето го води него (а секако и таинствената Екс) во поранешната Источна Германија. Граматички акценти: пасив, зависни споредни реченици, рефлексивни глаголи, конјунктив.
Language Learning Education Courses