Webmisie redemptoristé artwork

Webmisie redemptoristé

282 episodes - Czech - Latest episode: 11 days ago -

Podcast duchovního slova redemptoristů - členů Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele. Duchovní slovo na úryvky z Bible, přednášky o duchovním životě a růstu víry.

Christianity Religion & Spirituality
Homepage Apple Podcasts Google Podcasts Overcast Castro Pocket Casts RSS feed

Episodes

Vytvářejme domov našemu Bohu ve svém srdci

July 29, 2022 07:42 - 4 minutes - 6.81 MB

Ježíš nacházel oázu přijetí v domě Marty, Marie a Lazara. Lidsky si mohl u nich odpočinout, těšit se z přijetí jeho slov a z jejich víry. Také my vytvářejme domov našemu Pánu v našem srdci tím, že mu budeme naslouchat a podle jeho slova žít. Duchovní slovo - P. David Horáček

Bůh nám dává čas, abychom se obrátili

July 28, 2022 08:06 - 5 minutes - 7.04 MB

Ježíš mluví o závěru lidských dějin v podobenstvích. Důležité v našem životě je rozlišování mezi dobrem a zlem na základě Božího slova a uskutečňování poznaného dobra. Tak vstoupíme do Božího království. Duchovní slovo - P. Josef Andrejčák

V Ježíšově blízkosti dozrávejme do plnosti lásky

July 25, 2022 05:59 - 7 minutes - 9.63 MB

Svatý Jakub apoštol byl svědkem Ježíšova života, jeho lásky k lidem a jeho díla vykoupení v lásce na kříži a v jeho zmrtvýchvstání. Po Ježíšově boku dozrával do plnosti lásky, ve které nakonec položil život za Krista. Duchovní slovo - P. David Horáček

Chvalme Boha celým svým životem

July 13, 2022 08:11 - 2 minutes - 3.41 MB

Ježíš velebí svého Otce za dar poznání pro maličké a pokorné lidi. Děkuje mu, že Boží věci skrývá před nadutými a pyšnými. Hledejme pravdu života pokorným a vděčným srdcem. Duchovní slovo - P. Jozef Novák ml.

Život svatého Benedikta, patrona Evropy

July 11, 2022 09:31 - 8 minutes - 12.1 MB

Svatý Benedikt obnovil život církve i Evropy svým zasvěcením se Bohu v samotě i v otevřenosti na potřeby lidí. Zakladatel západního mnišství měl vliv na všechny další mnišské řády. Duchovní slovo - P. Krzysztof Strzelczyk

Přijímejme v Ježíši Kristu svěžest nového života

July 02, 2022 07:14 - 7 minutes - 9.75 MB

Příchodem Ježíše se mění také chápání postu a zříkání. Nejhlubším postem je milující zřeknutí se svého egoismu a vyjádření úplné důvěry v Boha. Duchovní slovo - P. Krzysztof Strzelczyk

Chovejme se zodpovědně vůči našim bližním

June 30, 2022 08:20 - 2 minutes - 3.98 MB

Prorok Amos naslouchal Bohu a mluvil k Izraeli, aby ho zachránil před nebezpečím. Také my se snažme chránit naše bližní před neštěstí tím, že budeme žit životem podle Ježíše Krista a pravdou jim pak můžeme svítit na cestě k životu. Duchovní slovo - P. Jozef Novák ml.

Ježíš mění chaos naší duše na místo pokoje

June 28, 2022 08:28 - 4 minutes - 6.44 MB

Ježíš jako Boží syn vyhání zlé duchy, vyhání zlo. Mění místo, kde byli přítomní zlí duchové na místo přítomnosti Boha, lásky a pokoje. Prosme, ať moc Ježíše zasáhne celý náš život svou uzdravující mocí. Duchovní slovo - P. Jan Kuník

Každý den projevujme vděčnost Ježíšovi za jeho nezištnou lásku k nám

June 24, 2022 06:45 - 5 minutes - 7.96 MB

O slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova oslavujeme Ježíšovu lásku, ve které za nás zemřel už tehdy, kdy jsme byli ještě hříšní. Jak odpovím na tuto Ježíšovu lásku svým životem právě já? Duchovní slovo - P. Jan Kuník

Bůh chce splnit svá zaslíbení v našem životě

June 23, 2022 08:49 - 5 minutes - 7.27 MB

Narození Jana Křtitele byl důsledkem Boží vůle a jeho vyslyšení proseb Zachariáše, Janova otce. Bůh však vyslyšel jeho prosbu v době, kdy lidsky už nebylo možné, aby se Jan počal a narodil. Buďme připraveni na naplňování Božích příslibů v našem životě Duchovní slovo - P. David Horáček

Svatý Tomáš More nás učí věrnosti Kristu v dnešním světě

June 22, 2022 09:11 - 9 minutes - 13.1 MB

Sv. Tomáš More bránil nerozlučitelnost manželství a raději podstoupil smrt, než by uznal cizoložný vztah krále za právoplatné manželství. Učme se žít pravdivě podle evangelia Ježíše Krista. Duchovní slovo - P. Krzysztof Strzelczyk

Berme vážně Boží napomenutí

June 20, 2022 08:05 - 2 minutes - 2.51 MB

Bůh nás učí také skrze svá napomenutí. Berme je vážně, snažme se změnit své špatné smýšlení a obdržíme od Pána pokoj srdce. Duchovní slovo - P. Jozef Novák ml.

Nejůčinnější odpovědí na nejpalčivější otázky života je sám Bůh

June 14, 2022 10:11 - 14 minutes - 9.43 MB

část duchovní obnovy na téma: Smíření s Bohem, s bližním a se sebou samým. Duchovní slovo - P. Josef Michalčík

Maria, Matka církve, nás vede k věrné lásce k Bohu

June 06, 2022 09:56 - 14 minutes - 19.3 MB

Maria, Ježíšova a naše Matka je propojená se Srdcem Ježíšovým, projevila své milosrdenství nám hříšníkům a vede nás k obrácení života. Duchovní slovo - P. Krzysztof Strzelczyk

Vyprošujme si dar odvahy svědčit životem o Kristu

June 03, 2022 08:13 - 5 minutes - 7.71 MB

Sv. Pavel, pronásledován svými krajany kvůli jeho víře v Ježíše Krista, potřeboval obnovit svou odvahu. Ježíš ho odvahou obdaroval. Duchovní slovo - P. Jan Kuník

Modleme se k Bohu před každou prací

May 11, 2022 07:40 - 5 minutes - 7.36 MB

Modlitbou se sjednocujeme s Bohem a jeho mocí. On naši práci posvěcuje, dává správný přístup k hmotným věcem a zaměřuje naše srdce na to, co je podstatné a vede k věčnému životu. Duchovní slovo - P. David Horáček

Jedinou cestou k Bohu je láska darovaná Bohem

May 10, 2022 08:47 - 7 minutes - 9.65 MB

Ježíš se nám dává poznávat jako Dobrý pastýř, který s každým člověkem chce vytvořit vztah hlubokého přátelství a důvěry. Duchovní slovo - P. Krzysztof Strzelczyk

Postní duchovní obnova s P. Krzysztofem Strzelczykem

April 09, 2022 18:17 - 38 minutes - 35.7 MB

P. Krzysztof přiblížil důležitost opomíjené svátosti smíření, díky které se nás dotýká Boží milost a Bůh nám očišťuje a zlidšťuje naše srdce. Duchovní slovo - P. Krzysztof Strzelczyk

Ježíš je tu pro nás, abychom měli věčný život

March 30, 2022 08:37 - 5 minutes - 7.3 MB

Ježíš mluví o tom, že je Synem Božím a zná svého Otce. Mezi nimi je hluboká, nekonečná jednota a důvěra. Do této důvěry a jednoty s Otcem volá každého z nás, abychom tak v Bohu měli věčný život. Duchovní slovo - P. Jan Kuník

Nechme se naplnit Božím uzdravením a láskou

March 29, 2022 08:29 - 5 minutes - 6.96 MB

Ježíš nám chce přinést slitování v odpuštění hříchů, především z těch, které nás trápí dlouhou dobu. Využijme možnost se vyzpovídat. Duchovní slovo - P. Jan Kuník

Boží slovo je světlem v temnotách našeho života

March 28, 2022 09:50 - 10 minutes - 13.8 MB

Ježíš vyslyšel prosbu králova úředníka a na dálku uzdravil jeho syna. Přistupme k Ježíši s vírou v každé jeho slovo. Tak se na nás naplní každý jeho příslib. Duchovní slovo - P. Krzysztof Strzelczyk

Zvěstování Páně - Bůh přichází ke každému z nás

March 25, 2022 11:57 - 1 minute - 1.71 MB

Ježíš se stal člověkem v životě Marie, aby na svém těle přijal naše provinění, lidský úděl a skrze svou smrt a zmrtvýchvstání nás přetvořil k novému životu. Duchovní slovo - P. Jozef Novák ml.

Odpouštějme a bude nám odpuštěno

March 22, 2022 10:32 - 7 minutes - 10.5 MB

V podobenství o nemilosrdném služebníku nám Ježíš vysvětluje, že se máme naučit odpouštět podle vzoru odpuštění, kterým nás zahrnuje milosrdný Bůh. Duchovní slovo - P. Jan Kuník

Obrácení znamená být s Bohem v pokoře srdce

March 21, 2022 09:22 - 8 minutes - 11.7 MB

Ježíš připomenul v Nazaretě, že Bůh má rád i pohany. Židé v Nazaretě ho chtěli zabít, protože jim zjevil pravdu o lásce svého Otce. Pokorně si nechme měnit naše názory na našeho Pána. (Evangelium čte P. Josef Andrejčák) Duchovní slovo - P. Krzysztof Strzelczyk

Ježíš nás učí lásce, která slouží

March 18, 2022 09:03 - 4 minutes - 6.35 MB

Apoštolové byli lidé se svými ještinostmi a nedokonalostmi. Ježíš je učí pokoře a pravé velikosti, která spočívá ve službě druhým. Také my se učme této velikosti. Duchovní slovo - P. David Horáček

V modlitbě se pokorně vkládejme do Božího milosrdenství

March 10, 2022 08:59 - 4 minutes - 6.73 MB

Postoj naší modlitby má vycházet z pokory srdce, ve které si uvědomujeme svou úplnou závislost na Bohu. V našich prosbách tak budeme hledat Boží vůli více, než tu svou. Duchovní slovo - P. Jan Kuník

Přijmeme-li Boží slovo, bude v nás život věčný

March 09, 2022 10:44 - 4 minutes - 6.85 MB

Kdo se řídí Božím slovem, kdo přijímá Boží odpuštění, jeho lásku a rozdává milosrdenství skrze skutky, dobré slovo a modlitbou, nosí si v sobě Boží život, který je věčný. Duchovní slovo - P. Jozef Novák ml.

Co jsme udělali bližnímu, to jsme udělali Ježíšovi

March 07, 2022 09:29 - 7 minutes - 8.66 MB

Ježíš ve své řeči o zakončení lidských dějin mluví o tom, co bude rozhodovat o přijetí do věčného života nebo o ponoření do věčné temnoty a utrpení. Bude rozhodovat láska k bližnímu. Duchovní slovo - P. Krzysztof Strzelczyk

Popeleční středa - postem nám Kristus přináší nový život

March 02, 2022 11:32 - 6 minutes - 7.2 MB

Popel, kterým jsme označeni v liturgii popeleční středy, je symbolem smrti a pomíjivosti. Popel je však také pokropen svěcenou vodou, která symbolizuje oživující moc Ježíše, který si nás zamiloval a obětoval se za nás na kříži. Jeho postem nám přinesl nový život. Duchovní slovo - P. Jan Kuník

Bůh se s námi dělí o svou svatost a lásku

March 01, 2022 10:13 - 3 minutes - 4.15 MB

Bůh touží, abychom byli jako on - plni života, vyzařující vzájemnou lásku, jaká je v Bohu samotném. Duchovní slovo - P. Jozef Novák ml.

Tříska v oku a trám v srdci

February 28, 2022 13:04 - 3 minutes - 3.56 MB

Ježíš řekl svým učedníkům: "Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, ale trám ve vlastním oku nepozoruješ? Pokrytče, nejprve vyjmi ze svého oka trám, a pak teprve prohlédneš, abys mohl vyjmout třísku z oka svého bratra." (Mt 7,3-5) Duchovní slovo - P. Marcel Kovaľ

Láska je víc než povinnost

February 28, 2022 09:17 - 6 minutes - 7.67 MB

Ježíš pobízí bohatého muže k rozdání majetku a následování ho. Ten však se smutkem odchází, aniž by se posunul dál ve své lásce k Bohu a k bližnímu. Vyprošujme si odvahu růst v lásce. Duchovní slovo - P. David Horáček

Život sv. Polykarpa

February 23, 2022 09:46 - 4 minutes - 5.58 MB

Sv. Polykarp osobně znal apoštoly a učedníky Ježíše Krista. Bránil čistotu víry proti různým herezím. Zemřel mučednickou smrtí, o které podali svědectví očití svědkové. Také my si vyprošujme hlubokou víru a lásku k Bohu, abychom obstáli v čase pronásledování. Duchovní slovo - P. Krzysztof Strzelczyk

Bůh touží proměnit naše srdce svou láskou

February 19, 2022 08:51 - 11 minutes - 11.3 MB

Ježíš na hoře proměnění poodhalil apoštolm část pravdy o své moci, majestátu a lásce, kterou má k němu nebeský Otec. Poznání velikosti Božího milosrdenství mělo proměnit srdce apoštolů. Duchovní slovo - P. Jan Kuník

Zříkejme se egoismu z lásky k Bohu a k bližním

February 18, 2022 10:04 - 3 minutes - 3.93 MB

Vycházejíc ze sebe s láskou k druhým se zříkáme egoismu a hříšné žádostivosti. Tím v nás roste věčný život, způsob bytí Ježíše Krista. Duchovní slovo - P. David Horáček

Utrpením se nechme přetvořit v nového člověka

February 16, 2022 10:03 - 9 minutes - 10.6 MB

Skrze Ježíše Krista se může naše utrpení proměnit v očištění vnitřního zraku, kdy se začneme na život dívat novým způsobem. Skrze kříž můžeme objevit podstatu lásky. Duchovní slovo - P. Krzysztof Strzelczyk

Kam vede cesta mého života

February 14, 2022 10:51 - 5 minutes - 5.17 MB

Zamyšlení P. Michala Zamkovského C.Ss.R nad texty 6. neděle v mezidobí - je důležité naučit se ve svém životě spoléhat na Boha. Duchovní slovo - P. Michal Zamkovský

Největším zázrakem je Bůh a jeho láska k nám

February 14, 2022 09:10 - 4 minutes - 4.91 MB

Někdy máme pokušení chtít něco zjevného, co by nás přesvědčilo o Boží existenci. Ztišme více své srdce a zachytíme Boha, který k nám promlouvá ve všednosti dne a pak objevíme i velká znamení jeho přítomnosti. Duchovní slovo - P. Krzysztof Strzelczyk

Poselství papeže Františka k Světovému dni nemocných

February 11, 2022 09:33 - 3 minutes - 4.56 MB

Dnešní den se modlíme zvláště za všechny nemocné, umírající, lidé strádající na těle i na duši. Duchovní slovo - Papež František, čte P. Jozef Novák

Ježíš prochází naším životem, aby nás uzdravil

February 07, 2022 09:26 - 2 minutes - 3 MB

Apoštolové viděli Ježíše konat nespočetné množství uzdravení na těle, na duchu i na duši. Lidé se s vírou dotýkali Ježíše a byli uzdraveni. Také my přistupujme k Ježíši, zvláště ve svátosti smíření a eucharistii s vírou, že uzdraví naše nitro. Duchovní slovo - P. Jozef Novák ml.

Bůh tě miluje a počítá s tebou

January 31, 2022 09:05 - 6 minutes - 7.56 MB

Ježíš uzdravuje na pohanském území člověka posedlého plukem zlých duchů. Zlí duchové s hrůzou vyznávají, že Ježíš je Synem Nejvyššího a prchají před jeho milosrdenstvím do stáda vepřů, které je jimi nakonec zničeno. Bůh si váží každého člověka. Duchovní slovo - P. Jozef Novák ml.

Sv. Tomáš Akvinský - hledat pravou moudrost

January 28, 2022 11:07 - 7 minutes - 8.44 MB

Zaměřme svou inteligenci, vzdělání na prohloubení lásky k Bohu i k bližnímu, tak to trpělivě konal sv. Tomáš. Na jeho životě vidíme, jak se vysoká inteligence může snoubit s vroucí láskou k drahému Spasiteli. Duchovní slovo - P. David Horáček

V Boží moci řekněme "stop" jakémukoli zárodku hříchu

January 20, 2022 09:03 - 6 minutes - 7.28 MB

Pokud necháme ve svém srdci růst pokušení a lákání ke hříchu, pak v nás bude narůstat zlo, které nás může nakonec zcela zničit. Proto ihned na začátku jakéhokoli pokušení řekněme "stop" lákavým nabídkám. Duchovní slovo - P. Jan Kuník

Důvěřujme v našeho Pána bez ohledu na naše pocity

January 19, 2022 09:01 - 8 minutes - 9.07 MB

Ježíš vyzval ochrnulého v synagoze, aby zvedl svou ochrnulou ruku. Nemocný neměl dobrou zkušenost s tím, když chtěl kdykoli zvednout ruku. Ježíše poslechl a byl uzdraven. Duchovní slovo - P. Krzysztof Strzelczyk

Maria nás vede k jediné pravdě - Ježíši Kristu

January 18, 2022 12:03 - 14 minutes - 17.4 MB

V současné moderní době je tendence dát na stejnou úroveň všechna náboženství - bez ohledu na poznanou objektivní pravdu zjevenou samým Bohem. Maria nás vede k jediné pravdě - Ježíši Kristu. Duchovní slovo - P. Krzysztof Strzelczyk

Ježíš zve každého z nás: "Pojď za mnou!"

January 15, 2022 09:17 - 6 minutes - 7.69 MB

Ježíš volá každého z nás k následování, podobně jako celníka Leviho. Je na nás, zda se chceme v životě posunout dál. Duchovní slovo - P. David Horáček

Bůh nás chce sytit svou láskou v Eucharistii

January 08, 2022 08:03 - 9 minutes - 11.4 MB

Ježíš uzdravuje zástupy a sytí je také chlebem, když nemají jídlo. Později ustanovuje eucharistii jako způsob darování se člověku v celé své lásce a věrnosti. Přijímejme Ježíše ve svatém přijímání s láskou, úctou, vděčností a ochotou ke změně k lepšímu. Duchovní slovo - P. Krzysztof Strzelczyk

Ježíš nás uzdravuje a zve k obrácení srdce

January 07, 2022 08:30 - 6 minutes - 8.2 MB

Ježíšovo uzdravení se dotýká celého člověka. Sám Ježíš je světlem života pro naši duši i tělo. Duchovní slovo - P. David Horáček

Zjevení Páně: Buďme druhým hvězdou přivádějící je ke Kristu

January 06, 2022 10:22 - 6 minutes - 8.5 MB

Poznání Ježíše nás vede ke změně života. Kristus je naším světlem, kterým máme druhým posloužit na jejich cestě k Bohu. Duchovní slovo - P. Jan Kuník

Víra v Krista v sobě nese upřímné hledání srdce, rozumu i zdravou míru opatrnosti

January 05, 2022 08:54 - 4 minutes - 5.09 MB

Ježíš pochválil Natanaela za jeho bezelstnost v hledání pravdy. Natanael byl opatrný vůči příliš rychlému věření čemukoli. Zamysleme se nad naší vírou ve zprávy z médií, a nad naší osobní vírou v Ježíše Krista. Duchovní slovo - P. David Horáček