Kể từ 1/1/2022, khi Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) chính thức có hiệu lực, nguồn rác thải từ hộ gia đình, cá nhân sẽ được phân thành 3 loại: Chất thải có khả năng tái chế, sử dụng; chất thải thực phẩm; chất thải khác. Bên cạnh đó, hộ gia đình, cá nhân có trách nhiệm chuyển chất thải rắn sinh hoạt đã được phân loại đến điểm tập kết theo quy định, hoặc chuyển giao cho cơ sở thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt. GS Đặng Hùng Võ-  Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường đã có những chia sẻ với VOVGT về vấn đề này