VOV2 Cuộc sống muôn màu artwork

Phải làm gì khi con hỗn láo?

VOV2 Cuộc sống muôn màu

Vietnamese - September 19, 2023 13:00 - 21 minutes - 20 MB - ★★★★★ - 1 rating
News Homepage Download Apple Podcasts Google Podcasts Overcast Castro Pocket Casts RSS feed


Thay vì "Một lòng thờ mẹ kính cha. Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con”, thì không ít người cư xử hỗn láo khiến cha mẹ đau lòng. Nên làm thế nào với các con của mình đây? Cùng nhà báo, nhà văn Phong Điệp chia sẻ với nhân vật.