Tựa Đề: Lòng Vô Tín Che Khuất Tin Lành; Kinh Thánh: 2 Cô-rinh-tô 4:1-6; Tác Giả: VPNS; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, Sống Với Thánh Kinh