ஆடையைப் பற்றி நினைப்பது ஏன்?


- மதுபால்


தமிழில்: நிர்மால்யா


ஓவியம்: ஜீவா


குரல்: வீ.ஏ.கே. ஹரேந்திரன்


[email protected]


https://thaiveedu.com/pdf/July_2021.pdf#page=148

---

Send in a voice message: https://anchor.fm/thaiveedu/message