තුන්වන අදියරේ බදු සහන යෝජනා කරලියට පැමිණ තිබෙනවා. බොහෝ මද්‍යම පාන්තිකයින්ට වැඩි ප්‍රතිලාභයක් මෙමගින් ලැබෙන බව ප්‍රකාශ වෙලා තිබෙනවා. මේ ගැන දැනුවත් වීම සඳහා අපි සම්බන්ධ කර ගත්තා Victoria ප්‍රාන්තයේ melbourne වල වරලත් ගණකාධිකාරී වරයකු සහ බදු උපදේශකයකු ලෙස කටයුතු කරන Suren Dharmaratne. මේ සම්බන්ධයෙන් SBS සිංහල සේවය සිදු කල සාකච්චාවට සවන් දෙන්න