مردی که سه فرزند شش، دو و پنج ماهه او در آتش سوزی جان باختند و سه نفر دیگر در بیمارستان بستری شدند، به قتل فرزندانش متهم شد.