اکنون صاحبان تجارت‌های کوچک می‌توانند، معلومات و حمایت‌های مورد نیاز را به بیش از ۱۰۰ زبان از ویب‌سایت بازرس تجارت‌های کوچک و خانوادگی آسترالیا یا Australian Small Business and Family Enterprise Ombudsman دریافت کنند. به منظور حمایت از افراد با پیشینه‌های فرهنگی و زبانی مختلف و متنوع، ویب‌سایت این نهاد به‌روز شده است.