แลบ้านแลเมือง - จัดระเบียบจราจรในพื้นที่ อ.หาดใหญ่ ต้อนรับวันเปิดเทอม 1 ก.ค.63 by PSU Broadcast FM88 MHz