Chương trình thời sự phát thanh 8h ngày 13/02/2024 của Đài PT&TH Thanh Hóa. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau:


-Sản xuất công nghiệp nỗ lực phục hồi trongnăm 2024


-Cấp đủ nước cho sản xuất nông nghiệp trong những ngày Tết.