तुम्ही पण ही गफलत करता का? कर्म आणि आध्यात्म भिन्न आहेत. एखादा सैनीक जेव्हा देशाच्या रक्षणासाठी शत्रूंना मारतो...त्याला तुम्ही पाप म्हणाल? ऐकूया आणि समजूया हा भेद.