Previous Episode: Kaleva Uutiset 12:00
Next Episode: Kaleva Uutiset 8:00

Kaleva Uutiset 16:00