விளக்கம் அளித்தவர்
தேனி வேதபுரீ
பூஜ்யஸ்ரீ ஓங்காராநந்த மஹாஸ்வாமிகள்

---

Send in a voice message: https://anchor.fm/georgeselvakumar/message