15.00 กทม. เปิดหน่วยแพทย์และสาธารณสุขเคลื่อนที่ดูแลประชาชนพื้นที่เขตบางเขน