Audio, ita_t_rav_2024-04-04_ktaim-nivcharim_n1. Ktaim_nivcharim :: Daily_lesson 1