Audio, ita_t_rav_2020-09-17_ktaim-nivcharim_n1. Ktaim_nivcharim :: Daily_lesson 1