Audio, spa_t_rav_2023-11-21_ktaim-nivcharim_n1. Ktaim_nivcharim :: Daily_lesson 1