Audio, hun_t_rav_2022-06-24_ktaim-nivcharim_n1. Ktaim_nivcharim :: Daily_lesson 1