Audio, eng_t_rav_2022-01-15_ktaim-nivcharim_n1. Ktaim_nivcharim :: Daily_lesson 1