Đấng Giải Cứu, Đức Chúa Trời, Đức Chúa Giê-su // Savior, God, Jesus