ယေရှုနှင့် တပည့်တော်များကဲ့သို့ ဖျားနာသူအတွက် ကျွန်ုပ်တို့ ဆုတောင်းရမည်ဖြစ်သည်။
ကျန်းမာခြင်းအကြောင်းအရာ။
ပုံပြင်။
ဓမ္မသီချင်း။
တရားဒေသနာ။