Previous Episode: थप विचार:

यदि हामी परमेश्वरप्रति वफादार छौं भने, उहाँले हामीलाई सबैभन्दा राम्रो इनाम दिनुहुनेछ जुन अनन्त जीवन हो