Previous Episode: ODI IHE KARIRIM IME?
Next Episode: CHERE

OKWU M BU NDU